Vedtægter for Herning Astronomi Forening

 

Klik her for at hente vedtægter i PDF-format

 

§1: Foreningens navn er Herning Astronomi Forening (HAF). Foreningens hjemsted er Herning.

§2: Det er Herning Astronomi Forenings formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke astronomien og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til astronomien.
Der kræves ingen forkundskaber om astronomi.
Foreningen informationer om aktuelle medlemsaktiviteter m.m. via mail og hjemmeside.

§3: Foreningens ledelse vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. – Valget gælder for 2 år.
Formanden vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

På lige år vælges:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
1 revisor og 1 revisorsuppleant

På ulige år vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
1 revisor og 1 revisorsuppleant

Valget foregår blandt de af bestyrelsen og generalforsamlingen foreslåede kandidater. Hvis der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, foregår valget ved skriftlig afstemning.

§4: Der er 2 typer medlemskaber: Personligt medlemskab og familiemæssigt medlemskab.
Der betales et årligt medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen jvf. § 11.5.

§5: Medlemskabet følger kalenderåret.
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent inden 1. marts, vil det pågældende medlem, uden yderligere påmindelse, blive slettet af medlemslisten.
Der skal påmindes om betaling via maillisten i januar og februar.
Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun ½ kontingent for nye medlemmer.
Medlemslisten må kun udleveres til medlemmer.

§6: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§7: Fremtidige aktiviteter skal drøftes på bestyrelsesmøderne i maj og november.

§8: Der indvarsles, via maillisten og hjemmesiden, til den årlige generalforsamling med mindst én måneds varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i februar.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller af 1/3 af medlemmerne, der fremsender skriftligt ønske til bestyrelsen herom sammen med begrundet dagsorden.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst én måneds varsel.

§9: Kun personlig fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent for det pågældende år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§10: Æresmedlemmer kan udnævnes på generalforsamlingen og er kontingentfrie.
Kun personer, som har tilført Herning Astronomi Forening noget særligt, i form af personlig arbejde over længere tid, en særlig økonomisk betænkning eller en anden bemærkelsesværdig begivenhed, kan udnævnes.
Kun personer godkendt af bestyrelsen, kan udnævnes som æresmedlem.

§11: Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1: Valg af ordstyrer og 2 stemmetællere.
2: Formanden aflægger beretning for den forløbne periode, til godkendelse.
3: Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, samt næste års budget.
4: Behandling af indkomne forslag (herunder evt. udnævnelse af æresmedlemmer).
5: Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år – personligt medlemskab.
Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år – familiemæssigt medlemskab.
6: Valg af bestyrelse – ud fra de retningslinjer, som er nævnt under §3.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt der er opstillet mere end 1 kandidat til de respektive bestyrelsesposter m.v. skal afstemning ske skriftligt.
7: Eventuelt.

§ 12: Til vedtægtsændring kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 13: Såfremt der ikke har været afholdt møder i ét år, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvorunder foreningens eventuelle opløsning er på dagsordenen, med overdragelse af foreningens midler til et velgørende formål, eller stiftelse af en ny astronomiforening i Herning.

Ændret vedtægter er godkendt på generalforsamling d. 28. februar 2019.